Terms and conditions / Общи условия

Acceptance of any contribution, gift or grant is at the discretion of DRJI. DRJI will not accept any gift unless it can be used or expended consistently with the purpose and mission of DRJI.

No irrevocable gift, whether outright or life-income in character, will be accepted if under any reasonable set of circumstances the gift would jeopardize the donor’s financial security.

DRJI will refrain from providing advice about the tax or other treatment of gifts and will encourage donors to seek guidance from their own professional advisers to assist them in the process of making their donation.

DRJI will NOT accept donations of cash or publicly traded securities. Gifts of in-kind services will be accepted at the discretion of  DRJI.

Contributions whose sources are not transparent or whose use is restricted in some manner, must be reviewed prior to acceptance due to the special obligations raised or liabilities they may pose for DRJI.

DRJI will provide acknowledgments to donors meeting tax requirements for property received by the charity as a gift. However, except for gifts of cash and publicly traded securities, no value shall be ascribed to any receipt or other form of substantiation of a gift received by DRJI.

DRJI will respect the intent of the donor relating to gifts for restricted purposes and those relating to the desire to remain anonymous. With respect to anonymous gifts, DRJI will restrict information about the donor to only those staff members with a need to know.

DRJI will not compensate, whether through commissions, finders’ fees, or other means, any third party for directing a gift or a donor to DRJI.

Personal data

DRJI will not sell or give any personal data collected during the donation process. Please, check our Privacy policy before accepting the conditions.

Refund policy

DRJI will refund any donation integrally if the refund is claimed in a 30 days period after the transaction. Please, use the contact and support email in the donation confirmation message to claim a refund.

Origine of funds policy

I/we, hereby, declare by accepting the Terms and Conditions, that the funds donated are derived from legitimate sources and that I/we will also provide the required evidence of the source of funds if required to do so by law enforcement subpoena.

Общи условия

Приемането на каквито и да е вноски, подаръци или безвъзмездна помощ е по преценка на DRJI. DRJI ще приема само такива дарения, които могат да бъдат използвани или последователно изразходвани за целта и мисията на DRJI.

Няма да се приемат безвъзвратни дарения, независимо дали по същността си са дадени наведнъж или като пожизнен доход, ако при какъвто и да е набор от разумни обстоятелства, дарението би застрашило финансовата сигурност на донора.

DRJI ще се въздържа от предоставяне на съвети за дължими данъци или друго третиране на даренията и ще насърчава дарителите да търсят напътствия от техните лични професионални съветници, които да им помагат в процеса на правенето на дарения.

DRJI няма да приема дарения от пари в брой на ръка или публично търгувани ценни книжа. Дарения под формата на услуги в натура ще бъдат приемани по усмотрение на DRJI.

Вноски, чиито източници не са прозрачни или чието използване е ограничено по някакъв начин, трябва да бъдат прегледани преди приемането им заради повишените специални задължения или пасивите, които могат да представляват за DRJI.

DRJI ще предоставя потвърждения на дарителите, които отговарят на данъчните изисквания, за собственост получена от благотворителна дейност. Въпреки това, с изключение на дарения в брой и публично търгувани ценни книжа, няма да се записва стойност на която и да е разписка или друга форма на обосновка на подарък дарен на DRJI.

DRJI ще уважава намерението на донорите да предоставят дарения с поверителни цели и тези заявили желание да останат анонимни. По отношение на анонимните дарения, Биволъ ще ограничи информацията за донора само до тези членове на екипа, за които е необходимо да я знаят.

DRJI няма да компенсира, независимо дали чрез комисионни, плащания за намиране или други средства, която и да е трета страна за насочване на дарение или на дарител към DRJI.

Политика за личните данни

DRJI няма да продава или предоставя лични данни събрани в процеса на правене на дарението. Моля, проверете политиката ни за поверителност преди да приемете условията.

Отказ от дарение и връщане на дарения

DRJI ще възстанови сумата за всяко дарение, за което е изпратена заявка за връщане на дарение в 30 дневен срок след транзакцията. За да изпратите заявка моля, използвайте контактния имейл в полученото съобщение за потвърждение на дарението.

Политика за произход на средствата

Приемайки настоящите условия декларирам също, че произходът на дарените средства е законен и съм съгласен да предоставя доказателства за това в случай, че такива ми бъдат поискани от компетентни правоохранителни институции.